Socis

Els socis

Poden ser sòcis/socies totes aquelles persones físiques o jurídiques, públiques o privades que manifesten el seu interès per entrar a formar part de l’associació de manera voluntària, lliure i solidària, que accepten els seus estatuts i que es comprometen a complir les seves obligacions. Per tal que una persona física adquireixi la condició de soci, cal que tingui plena capacitat d’obrar o bé, si es tracta d’un menor, que estigui assistit pels seus representants legals. Respecte a les persones jurídiques, és necessari que les lleis que les regulin ho permetin i els seus estatus no ho prohibeixin.

Drets i obligacions dels socis

En els estatuts de l’associació han d’estar regulats els aspectes següents: els requisits que s’han de complir per a adquirir la condició de soci, el procediment d’admissió, les classes de socis, el procediment del règim disciplinari i de pèrdua de la qualitat de soci, i els seus drets i obligacions.
La llei 4/2008, estableix els drets dels socis, que podem dividir en tres branques principals:  Els drets de participació: els associats tenen dret a participar en l’associació. Aquests drets són:

– Assistir a les assemblees generals, intervenir-hi i exercir el dret de vot.

– Elegir els membres de l’òrgan de govern i ser elegibles.

– Impugnar els acords de l’assemblea general i de l’òrgan de govern i proposar l’exercici
de l’acció de responsabilitat contra l’òrgan de govern.

Els drets d’informació: els socis tenen dret a estar informats de la marxa de l’associació i en concret a:

– Estar informats de la identitat dels associats, el nombre d’altes i baixes i l’estat dels comptes. Per això, poden consultar els llibres de l’associació.

– Estar informats per l’òrgan de govern un cop convocada l’assemblea dels assumptes que s’hi tractaran.

– Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n’hi ha. El dret a rebre serveis: aquest dret permet que els socis puguin rebre els serveis que l’associació ofereix en compliment de les seves finalitats o amb caràcter accessori. Alhora, també s’estableixen una sèrie de deures que afecten tots els socis:

–  Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per a assolir-les.

–  Contribuir al sosteniment de les despeses de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques previstes i aprovades d’acord amb els estatuts.

– Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

– Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació. La llei 4/2008 estableix que tota associació podrà adoptar mesures disciplinàries contra els seus associats per incompliment de llurs deures socials.

En l’apartat dels estatuts, aquests són els instruments on s’hauran de tipificar les infraccions i sancions, respectant en tot cas el principi de proporcionalitat. Les sancions seran imposades per l’òrgan competent, d’acord amb el procediment regulat en els estatuts i caldrà que
la persona afectada sigui notificada prèviament per donar pas al tràmit d’audiència. Cal en tot cas acord motivat.

Altres facultats

Els socis poden fer aportacions de béns o diners al patrimoni de l’associació, a títol de domini o d’ús. Aquestes participacions poden ser retornades si així es preveu en els estatuts excepte que la retribució de les aportacions deixi l’associació amb un patrimoni net negatiu. Per tal que la restitució es pugui fer efectiva, cal que s’hagin aprovat els comptes de l’exercici on s’ha produït la baixa del soci o l’aprovació dels comptes finals, si es tracta d’una situació de dissolució.

Classes de socis

La normativa preveu que, en una entitat, pugui haver-hi diferents classes o tipologies de socis, si així es preveu en els seus estatuts.
La classificació de socis pot diferenciar entre:
– Els socis fundadors, que són les persones que han creat l’associació i, per aquest motiu, poden ser dotats d’una capacitat decisòria diferent o superior respecte a la resta de socis en  matèries concretes com la decisió de nous membres, proposició de candidats per a la junta directiva, resolució sobre la baixa d’un soci en l’entitat seguint el procediment establert en els estatuts, etc.

– Els socis honorífics o socis d’honor, normalment són persones d’un cert prestigi o edat que formen part de l’entitat d’una manera nominal i poden tenir veu però no vot, veu i vot, vot de qualitat en assumptes en què siguin entesos, etc.

– El soci genèric, que és aquell que coneix i vol formar part d’una entitat respectant els seus drets i deures, coneix els seus estatuts i actua per tal de respectar i contribuir a l’assoliment de les finalitats de l’associació. Té veu i vot a les assemblees i té l’obligació, si així està establert en els estatuts, de contribuir econòmicament amb les quotes socials establertes i, fins i tot, en despeses puntuals.

Cada entitat pot establir la seva pròpia tipologia en funció de les seves finalitats, àmbit d’activitat i  funcionament intern. El més important és que així quedi reflectit en estatuts o bé en el reglament intern de l’entitat.